ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Brunata ZENNER Kft. általános szállítási feltételei

I. Bevezető rendelkezések

 1. A szolgáltatások és szállítások körére nézve elsődlegesen a Brunata ZENNER Kft. mint Szállító és a Megrendelő által aláírt kétoldalú írásbeli megállapodásokban foglaltak az irányadóak.
 2. Amennyiben a felek ezen kétoldalú írásbeli megállapodásban foglalt valamely kérdést nem rendeznek, vagy külön írásbeli megállapodás nem jött létre, úgy arra nézve a szállító jelen Általános Szerződés Feltételeiben foglalt rendelkezések vonatkoznak.
 3. Szállító Általános Szerződési Feltételeit a Megrendelő a megrendeléssel, illetve a szállítás elfogadásával – külön nyilatkozat nélkül is - elfogadja.
 4. Az írásban megkötött szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.
 5. Szállító fenntartja tulajdonjogát és a szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogokat az ajánlatokban megtalálható, vagy azokat képező dokumentumok, valamint a szerződés elkészítése során felhasznált minden dokumentum felett. Ezen dokumentumokat a Megrendelő csak a Szállító előzetes írásbeli engedélye alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Amennyiben a szerződés nem jön létre, az ajánlatokhoz tartozó vázlatokat, műszaki leírásokat és egyéb dokumentumokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni. A fenti rendelkezések a Megrendelő által átadott dokumentumokra is irányadóak. Ugyanakkor ezen dokumentumokat, a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén, a teljesítésben közreműködő harmadik személyek számára hozzáférhetővé lehet tenni.

II. Ár   

 1. Az árak – ellenkező kikötés hiányában – telephelyi árak. (A Szállító telephelyén történő átadással érvényesek.) Az árak – ettől eltérő megállapodás hiányában - EUR pénznemben kerülnek meghatározásra és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az árak a számla kiállításának napját megelőző napon érvényben lévő MNB árfolyammal kerülnek forintra átszámításra. A vevő kérésére a számla EUR pénznemben is kiállítható, ebben az esetben a számla kiegyenlítése is EUR pénznemben esedékes.
 2. Az árak nem tartalmazzák a szerelés és az üzembe helyezés díját sem.
 3. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy - a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével - a megállapodás szerinti árakat olyan előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén, amelyekre a Szállítónak nincs befolyása, módosítsa.

 

III. Szerelés, üzembe helyezés

 

A termékek szereléssel és üzembe helyezéssel történő szállítása esetén a szerződésben külön kell megállapodni a vonatkozó feltételekről, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátandó eszközökről, biztosítandó feltételekről (Energia- és vízcsatlakozások, fűtés, világítás, egészségügyi berendezések, tulajdonvédelem, védőruházat, védőfelszerelés, pótlékok, utazási, szállítási költségek, stb.)

 

IV. A tulajdonjog fenntartása

 

Szállító a tulajdonjogát mindaddig fenntartja a leszállított termékek, berendezések felett, ameddig a Megrendelő a Szállítót, a szerződésből származó valamennyi igény tekintetében, ki nem elégítette. Ezt megelőzően a szerződés tárgyát képező termékeket, berendezéseket sem elzálogosítani, sem bármilyen más módon biztosítékul lekötni nem lehet. A termékek, berendezések Megrendelő általi elidegenítése kereskedelmi forgalomban akkor megengedett, ha felek között erre vonatkozó megállapodás van érvényben, vagy a vevő a berendezések ellenértékét azok átvételével egyidejűleg kiegyenlíti, és Megrendelő a Szállító javára a fizetést teljesíti. Az ilyen elidegenítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a Megrendelő viseli.

 

V. Fizetési feltételek

 1. A Szállító az ajánlatában, illetve a megrendelés visszaigazolásában, vagy az egyedi szállítási szerződésben, illetve általa kiállított számlában határozza meg az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, és határidejét.
  Ha ez nem történik meg, a fizetési határidő a teljesítéstől számított 8 nap, módja pedig átutalás. Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a törvényes késedelmi kamat kiszámlázására, melyet a Vevő köteles megfizetni.
 2. A Megrendelő tartozásával szemben csak olyan követeléseket számíthat be, amelyeket a Szállító írásban elismert, vagy amelyeket jogerősen megállapítottak.
 3. Ha a fizetési feltételeket a Megrendelő felszólítás és végső határidő ellenére nem teljesíti, vagy a Szállítónak olyan körülmény jut tudomására a szerződéskötés után, amely a Megrendelő hitelképességét jelentősen csökkenti, minden Szállítói követelés esedékessé válik. A Szállító ilyen esetben jogosult a még hátralévő szállításokat csak előre fizetés, vagy biztosíték ellenében teljesíteni, vagy megfelelő határidővel elállni a szerződéstől.

VI. A szállítások és a szolgáltatások határideje

 1. A szállítások és szolgáltatások teljesítésének időpontjára a megállapodásokban, az ajánlatokban, illetve a megrendelések visszaigazolásában foglalt rendelkezések az irányadóak.
 2. A teljesítés időpontja: amikor Szállító a terméket (szolgáltatás tárgyát) Megrendelőnek átadta, vagy a szerződésben meghatározott rendeltetési helyre feladta, illetve – ha a szerződésben ez került kikötésre – a Megrendelő azt készre jelentette.
 3. Amennyiben Szállító, a szerződésben foglalt szállítások és szolgáltatások teljesítését mozgósítás, háború, felkelés, sztrájk, export-import korlátozások, vagy egyéb – Szállító működési körén kívül eső - elháríthatatlan esemény bekövetkezése miatt nem tudja betartani, a határidők megfelelően meghosszabbodnak.
  4. Részszállítások és számlázások megengedettek.
  5. Ha a Megrendelő lehívása alapján történik a teljesítés, és egy-egy szállítmány értéke nem éri el a nettó 100.000.- Ft-ot, Szállító fenntartja magának a jogot a szállítási költségek Megrendelőre való átterhelésére abban az esetben is, ha egyébként a kétoldalú megállapodás erről másképp rendelkezik.

 

VII. A kárveszély átszállása

 1. A kárveszély a Megrendelőre száll át, amikor a berendezést, terméket a Szállító a szerződésben kikötött határidőn belül a Megrendelő által megadott rendeltetési helyre feladta, amikor a terméket a Megrendelő a Szállító telephelyén átvette, illetve a Szállító azt készre jelentette.
 2. Ha a berendezések (termékek) elszállítása, vagy a szerelés, illetve az üzembe helyezés a Megrendelő kívánságára, vagy az ő felelősségébe tartozó okokból történik késedelmesen, a kárveszély a késedelem időpontjától száll át a Megrendelőre.

 

VIII. Jótállási feltételek

 1. A Brunata ZENNER Kft., mint Szállító, az általa értékesített víz- és hőmennyiségmérőkre, valamint egyéb termékekre a szállítás/vásárlás napjától számított 12 hónapig jótállást vállal.
 2. Jótállási kötelezettséget csak az értékesítés napjának hitelt érdemlő igazolása (számla) alapján teljesít a Szállító.
 3. Jótállási időn belüli meghibásodás esetén Szállító - saját telephelyén – elvégzi, vagy elvégezteti a mérő garanciális javítását, illetve annak kicserélését, feltéve, hogy a termék a Szállítónál történő vizsgálat során hibásnak bizonyul.
 4. Reklamáció esetén meg kell jelölni az észlelt, vélt hiba okot.
 5. Nem tekinthető garanciális hibának illetve nem tartozik a jótállási kötelezettségek alá,
  i. amennyiben az előírásoktól eltérő beépítés, szakszerűtlen kezelés, a mérőn külső sérülés, vagy illetéktelen beavatkozás tapasztalható, illetve a mérőt elemi kár érte, vagy
  ii. a mérőn elhelyezett hitelesítési plomba, címke hiányzik vagy sérült, vagy
  iii. a meghibásodás a víz- vagy fűtési hálózatba bekerült bármilyen jellegű szennyeződés hatására következett be, vagy
  iv. a meghibásodás a mért víz nem megfelelő minőségére, szennyezettségére vezethető vissza, illetve elfagyás vagy a megengedettnél nagyobb hőmérsékletű víz átfolyás következménye.
 6. Nem tartozik a jótállási kötelezettség alá a fogyasztó által „vélelmezett” mérési hiba. Ennek kivizsgálására az MKEH (OMH) által meghatározott feltételek alapján kerülhet sor.
 7. Szállító nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás, vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő mechanikai, vegyi, vagy villamos behatásokból, illetve egyéb, a berendezések nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 8. A Megrendelő vagy harmadik személyek által szakszerűtlenül végzett változtatásokból, vagy helyreállítási munkákból keletkező következményekért a jótállás, illetve a szavatosság nem áll fenn.
 9. A víz-, hőmennyiségmérők helyes bekötéséhez, üzemeltetési körülményeire „Beépítési irányelveket” teszünk elérhetővé.
 10. Ha a Szállító a jótállási időn belül a hibásként beküldött terméket, annak megvizsgálása nélkül újra cseréli ki, ez nem annak beismerése, hogy a Szállító hibásan szállított, és felelősségét elismeri. Ha a Megrendelő a cserén túlmenően további igényeket akar támasztani, ezt a készülék beküldésével egyidejűleg írásban közölnie kell. Amennyiben kiderül, hogy a termék nem hibás, vagy a hiba nem esik jótállás körébe, a Megrendelőnek kell viselnie a vizsgálat és a javítás költségeit.
 11. A víz- és hőmennyiségmérők körén kívül eső szolgáltatás esetén a jótállásról, a jótállási igény érvényesítésének rendjéről a vonatkozó szerződésben kell megállapodni.
 12. Ha a Megrendelő jótállási, vagy szavatossági jogot érvényesített, az általa teljesítendő ellenszolgáltatást csak olyan mértékben tarthatja vissza, amennyiben ezek a felmerült hiányossággal arányban állnak, és csak azok tekintetében, amelyeket Szállító elismert.
 13. A viszonteladó Megrendelő a Szállító fenti garanciális kötelezettségvállalásáról a vevőjét/vásárlóját tájékoztatni köteles.

 

IX. GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Brunata ZENNER Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott víz-, hőmennyiségmérők a vonatkozó törvényi, szabvány és nemzetközi előírások követelményeinek megfelelnek.

 

 

X. Lehetetlenülés, elállás

 1. Amennyiben a szerződés lehetetlenülése a Szállító felróható magatartására vezethető vissza, Megrendelő jogosult az ebből eredő bizonyított kára megtérítésére. A kártérítés összege maximum az ellenszolgáltatás értéke. Ha viszont a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely miatt a Megrendelőt terheli a felelősség, Szállító szabadul kötelezettségeitől és követelheti kárának megtérítését.
 2. Amennyiben jelen általános szállítási feltételek VI. fejezet 3. pont szerinti elháríthatatlan események a szerződés teljesítését megakadályoznák vagy hátráltatnák, úgy a felek megegyeznek a teljesítési határidő megfelelő meghosszabbításában. Ha a feleknek a teljesítéshez fűződő érdekük a fentiek következtében megszűnne, akkor jogosultak a szerződéstől való elállásra. Mindkét fél köteles ilyen irányú szándékát az esemény bekövetkezésének felismerése után haladéktalanul a másik féllel közölni. A feleket akkor is megilleti az elállás joga, ha korábban esetleg meggyeztek volna a teljesítési határidő meghosszabbításában, azonban az esemény elhúzódása, vagy súlyosabbá válása következtében a feleknek a teljesítési póthatáridő kitűzése után szűnik meg a teljesítéshez fűződő érdekük.